KASUTUSTINGIMUSED

OLULINE JURIIDILINE TEADE: LUGEGE NEED KASUTUSTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI.

Need kasutustingimused kirjeldavad järgmiste ettevõtte Medtronic eManuali saitide (ühiselt „see veebisait”) külastajatele kehtivaid reegleid.

Selle veebisaidi mis tahes osa külastamine tähendab nende kasutustingimustega täielikku nõustumist. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, siis ärge veebisaiti kasutage ja lahkuge sellelt kohe.

Veebisaidi omanik ja käitaja on Medtronic. Medtronic on nimi, millega viitame kogu oma ettevõttele, sealhulgas selle tütar- ja sidusettevõtetele, nagu Covidien ja Medtronic Minimed. Kui kasutame sõna meie, meid või muid selle käändevorme, mõtleme selle all ettevõtet Medtronic. Medtronic käitab ka teisi veebisaite. Need kasutustingimused kohalduvad ainult sellele veebisaidile, mitte ühelegi muule meie veebisaidile. Teiste ettevõtte Medtronic veebisaitide külastamisel peate üle vaatama neile postitatud kasutustingimused.

Neid kasutustingimusi värskendati viimati 30. aprillil 2019. Võime neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Vaadake kasutustingimused üle iga kord, kui veebisaiti külastate. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute kasutustingimuste uusima versiooniga.

TEAVE SELLEL VEEBISAIDIL OLEVA TEABE KOHTA

SEE VEEBISAIT EI PAKU MEDITSIINILIST NÕU. KUI ARVATE, ET TEIL ON MEDITSIINILINE HÄDAOLUKORD, HELISTAGE KOHE OMA ARSTILE VÕI KIIRABISSE.

Sellel veebisaidil olev teave on vaid üldine. Teave, mida veebisaidil loete, ei asenda suhtlemist oma tervishoiuteenuse osutajaga ega ole mõeldud mingil viisil selle suhtluse mõjutamiseks. Medtronic ei tegele meditsiiniteenuste osutamise ega meditsiininõuannete andmisega ja sellel veebisaidil olevat teavet ei tohi käsitleda meditsiiniliste nõuannetena. Diagnoosi ja ravi saamiseks peate alati pöörduma oma tervishoiuteenuse osutaja poole.

Terviseandmed muutuvad kiiresti. Seetõttu on alati kõige parem kinnitada need oma tervishoiuteenuse osutajaga.

Seda veebisaiti rahastab ja käitab Medtronic. Veebisait võib sisaldada teavet toodete kohta, mis pole teie piirkonnas või riigis saadaval. Vaadake oma riiki või piirkonda kinnitatud tootesildilt ja kasutusnäidustustest. Sisu ettevõtte Medtronic konkreetsete toodete kohta on mõeldud nende turgude kasutajatele, kus on kasutusluba olemas.

MEIE AUTORIÕIGUSED JA KAUBAMÄRK

Selle veebisaidi sisu kuulub või on litsentsitud meile. Sisu on kaitstud Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu riikide ja muude riikide autoriõiguse seadustega. Selle sisu kopeerimise kohta kehtivad teatud reeglid. Võite veebisaidi sisu saata e-posti teel, alla laadida või printida, kuid ainult isiklikul, mitteärilisel kasutusotstarbel (välja arvatud erandjuhtudel, näiteks seadusega lubatud vabakasutuse korral). Kui saadate selle veebisaidi sisu e-posti teel, laadite seda alla või prindite sellest koopia, ei tohi veebisaidi mingeid dokumente ega seotud graafikat muuta ega kasutada kaasnevatest tekstidest eraldi ning samuti peate lisama kõik sisus olevad autoriõiguse ja muud teatised, sealhulgas veebilehe alaservas asuva autoriõiguse teatise.

Meile kuuluvad ka meie sellel veebisaidil kasutatud toodete ja teenuste nimed ning need nimed on kaitstud Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu riikide ja muude riikide kaubamärgiseadustega. Võime viidata ka kolmandatele pooltele kuuluvatele kaubamärkidele, mis on kaitstud Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu riikide ja muude riikide kaubamärgiseadustega.

Tähis ® mis tahes nime järel meie veebisaidil näitab, et kaubamärk on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Selle veebisaidi teatud osadel pakutava sisu kasutamisele võivad kehtida eraldi reeglid. Need tehakse kättesaadavaks sisu lähedal.

Selle juriidilise teatise otstarbel on selle veebisaidi väljavõtete kasutamine muul viisil kui kasutustingimusi järgides keelatud. Kui kasutate veebisaidil olevat sisu või kaubamärke viisil, mis ei ole kasutustingimustega sõnaselgelt lubatud, rikute lepingut meiega ja võite rikkuda autoriõiguse, kaubamärgi- ning muid seadusi. Sellisel juhul tühistame automaatselt teie loa seda veebisaiti kasutada. Kui veebisaidi kasutamise õigus on tühistatud, peate veebisaidilt alla laaditud ja eraldatud materjalid kohe hävitama. Sisu haldusõigus jääb meile või veebisaidi sisu autoritele. Kõik õigused, mida sõnaselgelt pole antud, on kaitstud.

LINGID SELLELE VEEBISAIDILE JA ETTEVÕTTE MEDTRONIC LOGO VÕI KAUBAMÄRKIDE KASUTAMINE

Teile antakse käesolevaga mitteainuõiguslik, piiratud ja tühistatav litsents linkida sellele veebisaidile. Medtronic jätab endale õiguse see litsents üldiselt või teie õigus kindlaid linke kasutada mis tahes ajal tühistada. Kui Medtronic litsentsi tühistab, nõustute viivitamatult eemaldama ja keelama kõik oma lingid sellele veebisaidile.

Nõustute mitte esitama linki sellele veebisaidile nii, et see on seotud reklaamiga või kujutab endast mis tahes organisatsiooni, toote või teenuse toetamist. Nõustute, et linki ei kuvata veebisaidil, mida mõistlik inimene võib pidada kõlvatuks, laimavaks, ahistavaks, jämedalt solvavaks, pahatahtlikuks või vastuoluliseks, või veebisaidil, mis rikub intellektuaalomandi õigusi või muid mis tahes isiku õigusi või ei järgi muul viisil kõiki kohalduvaid seadusi ja määrusi. Mingil juhul ei tohi te seda veebisaiti ega ühtki selle sisu „raamida” ega kopeerida veebisaidi osi serverisse. Nõustute mitte kuvama ega kasutama ettevõtte Medtronic logo ega kaubamärki ühelgi viisil ilma meie eelneva kirjaliku loata. Samuti nõustute mitte linkima veebisaidilt, mille omanik te pole, ega esitama oma seost ettevõttega Medtronic ja muud väärteavet tema kohta.

LINGID MUUDELE VEEBISAITIDELE

See veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida ei käita Medtronic. Pakume neid linke teie mugavuseks, kuid me ei vaata üle, kontrolli ega jälgi ühegi muu veebisaidi sisu. Me ei vastuta nende veebisaitide toimivuse eest ega teie äritehingute eest nendega. Nende veebisaitide kasutamisele kehtivad nende oma kasutustingimused, sealhulgas privaatsuspoliitikad ja autoriõiguse poliitikad.

SELLEL VEEBISAIDIL OLEVAD LINGID VÕIVAD TEID SUUNATA VEEBISAITIDELE, MIS SISALDAVAD TEAVET ETTEVÕTTE MEDTRONIC TOODETE VÕI RAVIVIISIDE KOHTA, MIS EI OLE TEIE ASUKOHARIIGIS HEAKS KIIDETUD. MEDTRONIC EI REGULEERI EGA TOETA SELLEL VEEBISAIDIL OLEVATE LINKIDE SISU EGA NENDE LINKIDE KASUTAMISE TULEMUSI EGA ANNA NENDE KOHTA MINGEID KINNITUSI. KUI OTSUSTATE SELLE VEEBISAIDI KAUDU MINNA MIS TAHES LINGITUD KOLMANDA POOLE VEEBISAITIDELE, TEETE SEDA ÜKSNES OMAL RIISIKOL.

TEIE TAGASISIDE, KOMMENTAARID JA MÕTTED

Meil on hea meel saada selle veebisaidi külastajatelt tagasisidet, kommentaare ja mõtteid, kuid pidage siiski meeles, et kogu teavet, mida selle veebisaidi kaudu esitate (v.a isikuandmeid), käsitletakse mitteisikliku, mittekonfidentsiaalse ja mitteomandiõiguslikuna. Kui esitate meile selle veebisaidi kaudu isikuandmeid, töötleb Medtronic neid meie privaatsusavalduse kohaselt. Ettevõttel Medtronic on õigus teavet, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, andmeid, pilte, helisid, tekste, sisu ja muud selle veebisaidi kaudu meile mis tahes ärilisel ning mitteärilisel otstarbel esitatud teavet vabalt kopeerida, avaldada, levitada, kaasata ja muul viisil kasutada. Annate ettevõttele Medtronic käesolevaga piiramatu, kasutustasuta ja mittetühistatava litsentsi seda teavet kasutada, paljundada, kuvada, esitada, muuta, edastada ning mis tahes kandja vahendusel levitada ja nõustute, et ettevõttel Medtronic on õigus seda teavet mis tahes otstarbel vabalt kasutada. Ettevõttel Medtronic pole esitatud mitteisikliku materjali suhtes mingeid kohustusi.

Teil on keelatud sellele veebisaidile postitada või sellelt veebisaidilt edastada mis tahes materjali, mis on ähvardav, laimav, kõlvatu, sündsusetu, ässitav, ründav, pornograafiline, rassiviha õhutav, diskrimineeriv, skandaalne, sütitav, pühadust teotav, usaldust kuritarvitav, privaatsust rikkuv või selline, mis võib tekitada meelepaha, ahistamist või ebamugavust. Samuti on teil keelatud sellele veebisaidile postitada või sellelt veebisaidilt edastada mis tahes materjali, mille kohta te pole hankinud kõiki vajalikke litsentse ja/või heakskiite või mis põhjustab või õhutab teguviise, mida võidakse pidada kriminaalkuriteoks, võib anda aluse tsiviilõiguslikule vastutusele või on muul viisil seadusega vastuolus või rikub mis tahes kolmanda poole õigusi Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidu riikides või mis tahes muus maailma riigis. Te ei tohi postitada ega edastada materjali, mis on tehnoloogiliselt ohtlik (muu hulgas arvutiviirused, loogikapommid, Trooja hobused, ussid, ohtlikud komponendid, rikutud andmed või muu pahatahtlik tarkvara või ohtlikud andmed). Te ei tohi veebisaidi ühtki osa ega selle sisu ning mingisugust veebisaidiga seoses kasutatavat tarkvara dekompileerida, pöördprojekteerida ega osadeks võtta. Nõustute, et ei väärkasuta seda veebisaiti, häkkides seda või saates või levitades küsimata palju rämpsmeile või -sõnumeid, ahelkirju või häirides või segades muul viisil teenust või võrke, mida kasutate juurdepääsuks. Te ei tohi seda veebisaiti kasutada ärilisel, tulu saamise ega edasimüügi otstarbel, sealhulgas teenuse või veebisaidi sisu mis tahes osa süstemaatilisel eraldamisel ja/või taaskasutamisel. Medtronic teeb täielikku koostööd mis tahes õiguskaitseasutuse või kohtuga, kes taotleb ettevõttelt Medtronic mis tahes isiku identiteedi või asukoha avaldamist, kes postitab neid kasutustingimusi rikkuvaid materjale, või annab asjakohase korralduse.

GARANTIIDE PUUDUMINE. KOGU SELLE VEEBISAIDI SISU PAKUTAKSE OLEMASOLEVAL JA SAADAVAL KUJUL. MEDTRONIC ÜTLEB KÄESOLEVAGA LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST OLGU NEED OTSESED VÕI KAUDSED, SEADUSJÄRGSED VÕI MUUD. MEDTRONIC EI ANNA MINGEID KINNITUSI EGA GARANTIISID SELLE VEEBISAIDI KATKESTUSTE VÕI TÕRGETETA TÖÖ KOHTA. TEIE VASTUTATE KÕIGI VAJALIKE MEETMETE EEST TAGAMAKS, ET SELLELT VEEBISAIDILT SAADUD MIS TAHES SISU ON VIIRUSTETA JA MUU POTENTSIAALSELT HÄVITAVA ARVUTIKOODITA. MEDTRONIC VÄLISTAB KÕIK KINNITUSED, GARANTIID, TINGIMUSED JA MUUD SÄTTED (MUU HULGAS SEADUSEGA KEHTESTATUD TINGIMUSED RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE NING MÕISTLIKU HOOLE JA OSKUSTEGA KASUTAMISE KOHTA), VÄLJA ARVATUD SEE JURIIDILINE TEATIS, MILLEL VÕIB OLLA MÕJU SEOSES SELLE VEEBISAIDIGA. SAMUTI NÕUSTUTE KAITSMA ETTEVÕTET MEDTRONIC TÄIELIKULT MIS TAHES KAO VÕI KAHJU EEST, MIS TULENEB NENDE KASUTUSTINGIMUSTE RIKKUMISEST.

VASTUTUSE PIIRANG. NÕUSTUTE, ET SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA MEDTRONIC EGA ÜKSKI ETTEVÕTTEGA MEDTRONIC SEOTUD ISIK EGA ETTEVÕTE MINGITE KADUDE EGA KAHJUDE EEST, MIS VÕIVAD TEILE VÕI KOLMANDALE POOLELE TEKKIDA TEIE VEEBISAIDI VÕI KASUTAMISEST VÕI KASUTUSVÕIMETUSEST VÕI VEEBISAIDI TULEMUSTEST JA SISUST VÕI MIS TAHES SELLELE VEEBISAIDILE LINGITUD VEEBISAIDIST. SEE PIIRANG KEHTIB KÕIGILE MIS TAHES PÕHJUSEL TEKKIVATELE NÕUETELE, MUU HULGAS NÕUETELE, MIS PÕHINEVAD GARANTIIL, LEPINGUL, VÄÄRTEOL, LAUSVASTUTUSEL JA MIS TAHES MUUL ÕIGUSTEOORIAL. SEE PIIRANG ON MÕELDUD ETTEVÕTTE MEDTRONIC, TEMA AMETNIKE, DIREKTORITE, TÖÖTAJATE, AGENTIDE JA SELLEL VEEBISAIDIL NIMETATUD TARNIJATE KAITSMISEKS. PIIRANG KEHTIB KÕIGI MIS TAHES PÕHJUSEL TEKKINUD KADUDE KOHTA, MUU HULGAS OTSESED VÕI KAUDSED (SEALHULGAS KASUMI, TULU, ÄRI VÕI ÄRIVÕIMALUSE KADUMINE), SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD, TAGAJÄRGEDEST TULENEVAD, ISELOOMULIKUD JA KARISTUSLIKUD KAHJUD, SURM VÕI KEHAVIGASTUS, MIDA EI OLE PÕHJUSTANUD MEIE HOOLETUS (SEE MÕISTE ON MÄÄRATLETUD EBAÕIGLASTE LEPINGUTINGIMUSTE AKTIS 1977. AASTAST VÕI VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE ASUVATE RIIKIDE SAMAVÄÄRSES KOHALIKUS SEADUSES), VÕI KAHJUD, MIS ON TINGITUD ANDMETE KAOTSIMINEKUST VÕI ÄRIKATKESTUSEST. MISKI SELLES JURIIDILISES TEATISES EI VÄLISTA EGA PIIRA ETTEVÕTTE MEDTRONIC VASTUTUST PETTUSE EGA VÄÄRESITUSE EEST PÕHIMÕTTEKÜSIMUSENA EGA MINGISUGUST VASTUTUST, MIDA EI SAA KOHALDUVA SEADUSE ALUSEL VÄLISTADA VÕI PIIRATA.

MUUD SELLE VEEBISAIDIGA SEOTUD REEGLID

Peale neis kasutustingimustes ja privaatsusavalduses toodud reeglite võivad teile kehtida muud tingimused, mis kohalduvad selle veebisaidi teatud teenuste või teatud alade sisu poole pöördumisel, näiteks sellelt veebisaidilt lingi avamisel. Lugege meie privaatsuspoliitikast, kuidas me selle veebisaidi kaudu kogutud teavet kaitseme ja kasutame.

Kui te rikute neid kasutustingimusi või privaatsusavaldust teisi kahjustaval viisil, nõustute kaitsma ettevõtet Medtronic sellest kahjustamisest tingitud mis tahes vastutuse eest.

Selle veebisaidi kasutamisel nõustute, et mis tahes vaidluse korral ettevõttega Medtronic või seoses selle veebisaidi kasutamisega on ainus kohtualluvus ja kohtupaik USA Minnesota osariigi- ja föderaalkohtud, välja arvatud juhul, kui kohtualluvus on määratud kohalduva seadusega. Samuti nõustute järgima isiklikku kohtualluvust neis kohtutes seoses mis tahes vaidlusega, mis hõlmab ettevõtet Medtronic või tema sidusettevõtteid, töötajaid, ametnikke, direktoreid, agente või tarnijaid. Neid kasutustingimusi reguleerivad USA Minnesota osariigi seadused, välja arvatud juhul, kui kohtualluvus on määratud kohalduva seadusega.

KÜSIMUSED, KOMMENTAARID JA TEATISED

Medtronic võib edastada teile teatisi e-posti teel, üldise teatega sellel veebisaidil või kirja teel teie postiaadressile, mille olete ettevõttele Medtronic esitanud. Võite teatisi ettevõttele Medtronic esitada järgmistel kontaktandmetel.

Ameerika Ühendriigid

Ettevõtte Medtronic operatsioonide peakorter
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Tasuta telefon: 800-633-8766
Ülemaailmne: +1 763 514 4000

Kanada

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Kanada)
Tasuta tel: (800) 268-5346

Euroopa

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Faks: +41 (0)21 802 79 00

Hiina

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Shanghai
Tel: +86 21 2032 5888

Aasia ja Vaikne ookean

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapur 117384

Lähis-Ida ja Aafrika

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, Araabia Ühendemiraadid | P.O. Box 500638

Ladina-Ameerika

Medtronic
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Viimati värskendatud: 30. aprill 2019