BIBLIOTEKI INSTRUKCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ FIRMY MEDTRONIC – OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Firma Medtronic dąży do utrzymania zaufania użytkownika, chroniąc jego dane osobowe. Pragniemy zapewnić poszanowanie prywatności użytkownika, a także wykorzystywanie danych osobowych w sposób transparentny i zgodny z prawem. Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą używane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Zapewniamy do uważnego zapoznania się z tym dokumentem.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy dane, które zbieramy od użytkownika, kiedy ten przegląda biblioteki instrukcji w formie elektronicznej.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych i zaprzestanie korzystania z witryny internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie będzie podawać swoich danych osobowych, firma Medtronic nie będzie mogła przekazać mu na żądanie drukowanych kopii instrukcji.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało po raz ostatni sprawdzone 30 kwietnia 2019 r. Firma Medtronic może zmienić je w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny. Jeśli wprowadzi do niego jakiekolwiek istotne zmiany, opublikuje informację w witrynie internetowej.

WPROWADZENIE

Słowa „my” lub „nasze” (również w formach odmienionych) odnoszą się do firmy Medtronic. „Użytkownik” oznacza użytkownika (dostawcę usług medycznych, lekarza, pacjenta, opiekuna lub innych docelowych użytkowników bibliotek).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy następujących bibliotek podręczników w formie elektronicznej:

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe oznaczają dane przetwarzane za pośrednictwem witryny internetowej, które mogą w sposób konkretny identyfikować użytkownika. Dane osobowe gromadzone w witrynach internetowych zawierających instrukcje w formie elektronicznej obejmują:

W JAKI SPOSÓB BIBLIOTEKI INSTRUKCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ GROMADZĄ I PRZETWARZAJĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Biblioteki instrukcji w formie elektronicznej gromadzą dane osobowe użytkownika za pośrednictwem formularza dotyczącego adresu wysyłki.

Dane osobowe gromadzone w tej witrynie internetowej używane są wyłącznie do celu realizowania prośby użytkownika o wysyłkę do użytkownika drukowanej kopii wybranych instrukcji. Dane te nie będą dalej używane do identyfikowania użytkownika lub tworzenia profilu użytkownika na podstawie instrukcji lub produktu, o które użytkownik poprosił. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania określonego celu i będą dłużej przechowywane jedynie w zakresie koniecznym do spełnienia prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania dokumentacji i umożliwienia nam egzekwowania lub obrony naszych wynikających z prawa praw, zgodnie z naszymi Zasadami przechowywania danych. Więcej szczegółów na temat tych Zasad można uzyskać, kontaktując się z nami.

Jeśli użytkownik chce umożliwić automatyczne uzupełnianie formularza dotyczącego adresu wysyłki danymi użytkownika podczas przyszłych odwiedzin, użytkownik może zaakceptować plik cookie, który pozwoli na przechowanie danych osobowych użytkownika do przyszłych zamówień druku, na podstawie zgody użytkownika na ten cel. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie.

Dane osobowe gromadzone przez witryny internetowe z instrukcjami w formie elektronicznej będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach podmiotu prawnego Medtronic, Inc.

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604
USA
www.medtronic.com

CZY FIRMA MEDTRONIC BĘDZIE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM?

Firma Medtronic udostępnia informacje zebrane z niniejszego formularza swojemu dostawcy druku (R.R. Donnelly) za pośrednictwem bezpiecznego, zaszyfrowanego kanału danych. Dostawca ten jest uprawniony jedynie do używania danych osobowych do celu realizacji prośby użytkownika o wysłanie do niego odpowiednich instrukcji. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa możemy mieć również podstawy do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli wymaga od nas tego jakikolwiek przepis prawny, regulacja, nakaz sądowy lub wniosek prawny bądź rządowy. W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy całość lub część firmy zostanie nabyta przez osobę trzecią, dane użytkownika mogą zostać przesłane do nowego właściciela korporacyjnego, o ile jest to zasadne w kontekście rzeczonej firmy i podlega stosownym obowiązującym środkom bezpieczeństwa.

W JAKI SPOSÓB BIBLIOTEKI Z INSTRUKCJAMI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ UŻYWAJĄ PLIKÓW COOKIE?

Możemy umieścić plik tekstowy zwany plikiem cookie w plikach przeglądarki użytkownika na jego komputerze, kiedy ten odwiedza witrynę internetową. Plik cookie może być przechowywany na dysku twardym komputera. Biblioteki instrukcji w formie elektronicznej używają plików cookie do różnych celów: niektóre pliki cookie są niezbędne do działania witryn, natomiast inne używane są do wspierania działania witryny i przekazywania danych analitycznych dotyczących wykorzystania witryny, co pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych i wprowadzaniu przyszłych usprawnień platformy. Kiedy wymaga od nas tego prawo, prosimy użytkownika o zgodę przed umieszczeniem plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie związanych z bibliotekami instrukcji w formie elektronicznej.

BEZPIECZEŃSTWO

Zobowiązujemy się chronić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika. Aby zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych lub ich ujawnieniu, w celu zabezpieczenia i ochrony wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Poinformujemy użytkownika i/lub stosowne organy nadzorcze bez zbędnej zwłoki, jeśli nieupoważnione ujawnienie danych osobowych wymaga takiego powiadomienia.

PRAWA UŻYTKOWNIKA I KONTAKT Z FIRMĄ MEDTRONIC

Użytkownik, w większości przypadków, ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Firma Medtronic podejmuje uzasadnione kroki, aby zapewnić, że wszelkie informacje przechowywane na temat użytkownika są aktualne, dokładne, stosowne, kompletne i nie wprowadzają w błąd. Jeśli użytkownik chce poprosić o dostęp lub poprawienie swoich danych osobowych bądź ma pytania dotyczące niniejszych Zasad, może skontaktować się z kierownikiem ds. prywatności firmy Medtronic pod adresem rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com, w pełni opisując swoją prośbę. Odpowiemy na prośby o uzyskanie dostępu do danych osobowych użytkownika lub ich poprawienie w uzasadnionym terminie.

Prośba o uzyskanie dostępu do danych osobowych użytkownika nie wiąże się z żadną opłatą, jednak możemy wymagać od użytkownika, aby poniósł uzasadnione koszty przekazania mu takiego dostępu (np. koszty wykonania fotokopii).

W niektórych przypadkach nie musimy zapewnić użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych. Firma Medtronic nie musi spełnić prośby o uzyskanie dostępu do danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie, jeśli uważa, że spełnienie takiej prośby naruszałoby prawo lub wymóg prawny bądź wpłynęłoby na poprawność danych. W niektórych przypadkach, jeśli użytkownik wystosuje taką prośbę, firma Medtronic podejmie takie uzasadnione kroki, aby dołączyć oświadczenie przekazane przez użytkownika do informacji o oczekiwanych korektach.

W dowolnym momencie użytkownik może skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do wszelkich danych osobowych, które go dotyczą, poprawienia ich lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli gromadzenie lub wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika odbywało się na podstawie zgody użytkownika, w takiej sytuacji użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili, w ten sam sposób, w jaki taką zgodę przekazał, lub wysyłając prośbę w sposób opisany poniżej. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi przed lokalnym organem ds. ochrony danych.

Odpowiemy na skargę użytkownika w uzasadnionym terminie, zazwyczaj w ciągu 30 dni.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub w celu wykonania swoich praw należy skontaktować się z nami lub inspektorem ochrony danych firmy Medtronic, pisząc na adres: rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com

PRAWA DO PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące mieszkańców Kalifornii, należy kliknąć tutaj.