WARUNKI UŻYTKOWANIA

WAŻNE INFORMACJE PRAWNE: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują reguły obowiązujące odwiedzających poniższe witryny internetowe zawierające instrukcje w formie elektronicznej firmy Medtronic (łącznie zwane „tą witryną internetową”).

Uzyskanie dostępu do dowolnej części tej witryny oznacza, że użytkownik w pełni zaakceptował niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli użytkownik ich nie zaakceptował, nie może korzystać z tej witryny i musi ją niezwłocznie opuścić.

Ta witryna jest własnością firmy Medtronic i przez nią jest zarządzana. Medtronic to nazwa, której używamy do określania naszej całej firmy, w tym podmiotów zależnych i stowarzyszonych, takich jak Covidien i Medtronic Minimed. Kiedy używamy słów „my” lub „nasze” (i ich odmienionych form), mamy na myśli firmę Medtronic. Firma Medtronic zarządza również innymi witrynami internetowymi. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą jedynie tej witryny internetowej i nie mają zastosowania do żadnych innych naszych witryn. Zalecamy zapoznanie się z warunkami użytkowania opublikowanymi w innych witrynach firmy Medtronic podczas odwiedzin tych witryn.

Niniejsze Warunki użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane 30 kwietnia 2019 r. Możemy zmieniać je w dowolnym momencie. Prosimy o zapoznanie się z tymi Warunkami użytkowania za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza tę witrynę internetową. Korzystając z tej witryny, użytkownik akceptuje najnowszą wersję Warunków użytkowania.

O INFORMACJACH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ

TA WITRYNA INTERNETOWA NIE ZAPEWNIA PORAD MEDYCZNYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK POTRZEBUJE PILNEJ POMOCY MEDYCZNEJ, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM LUB POGOTOWIEM.

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej mają ogólny charakter informacyjny dla użytkownika. Przeczytane w tej witrynie informacje nie mogą zastąpić relacji użytkownika z lekarzem i nie mają na celu w jakikolwiek sposób wpływać na taką relację. Firma Medtronic nie zajmuje się praktyką medyczną ani nie świadczy usług ani porad medycznych, a informacje zawarte w tej witrynie internetowej nie powinny być uważane za porady medyczne. Zawsze należy porozmawiać z lekarzem w celu uzyskania diagnozy i leczenia.

Informacje dotyczące zdrowia szybko się zmieniają. Dlatego wskazane jest potwierdzanie u lekarza wszelkich informacji.

Ta witryna internetowa została założona przez firmę Medtronic i przez nią jest zarządzana. Może ona zawierać informacje na temat produktów, które nie są dostępne w regionie lub kraju użytkownika. Należy sprawdzić zatwierdzoną etykietę produktu i wskazania dotyczące użytkowania dla regionu lub kraju użytkownika. Treści dotyczące konkretnych produktów firmy Medtronic przeznaczone są dla użytkowników na rynkach, które uzyskały zgodę na użycie takich produktów.

NASZE PRAWA AUTORSKIE I ZNAK TOWAROWY

Zawartość tej witryny internetowej należy do nas lub jest nam udzielona w ramach gwarancji. Zawartość jest chroniona na mocy przepisów o prawach autorskich w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej i innych krajach. Obowiązują pewne ważne zasady dotyczące kopiowania tej zawartości. Użytkownik może wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pobierać lub drukować kopie treści tej witryny internetowej, jednak jedynie dla własnego, niekomercyjnego użytku (innego niż sytuacja, w której prawo dopuszcza wyjątek taki jak działanie w dobrej wierze). Kiedy użytkownik wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, pobiera lub drukuje kopię zawartości tej witryny internetowej, nie może modyfikować ani używać żadnych dokumentów ani powiązanych grafik zawartych w tej witrynie oddzielnie od towarzyszących im tekstów i musi również uwzględnić wszystkie prawa autorskie lub inne informacje zawarte w tych treściach, w tym informacje o prawie autorskim na dole strony internetowej.

Jesteśmy również właścicielem nazw używanych dla naszych produktów i usług w tej witrynie internetowej. Nazwy te są chronione na mocy przepisów prawa dotyczących znaków handlowych w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej i innych krajach. Możemy również odnosić się do znaków towarowych, które są własnością osób trzecich i które są ochronione przez przepisy prawa dotyczące znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej i innych krajach.

Symbol ® umieszczony za nazwą występującą w naszej witrynie internetowej oznacza, że dany znak towarowy został zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Korzystanie z treści w niektórych częściach tej witryny internetowej może wiązać się ze specjalnymi zasadami. Takie specjalne zasady zostaną udostępnione w pobliżu treści.

Do celów niniejszych informacji prawnych wszelkie użycie fragmentów z tej witryny internetowej w sposób inny niż zgodny z tymi Warunkami użytkowania jest zabroniony. Jeśli użytkownik używa treści lub znaków towarowych zawartych w tej witrynie internetowych w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony przez te Warunki użytkowania, narusza umowę obowiązującą pomiędzy użytkownikiem a firmę Medtronic i może naruszać przepisy prawa dotyczące praw autorskich, znaków towarowych i inne. W takim przypadku automatycznie cofamy wobec użytkownika zezwolenie na korzystanie z tej witryny. W przypadku cofnięcia zezwolenia na korzystanie z tej witryny internetowej użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane fragmenty z tej witryny internetowej. Tytuł do treści nadal należy do nas i autorów treści zawartych w tej witrynie internetowej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie uznane, są zastrzeżone.

ŁĄCZA DO TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ I WYKORZYSTANIE LOGO LUB ZNAKÓW TOWAROWYCH FIRMY MEDTRONIC

Użytkownikowi niniejszym udziela się niewyłącznej, ograniczonej i odwoływalnej licencji na tworzenie łączy do tej witryny internetowej. Firma Medtronic zastrzega sobie prawo do ogólnego wycofania w dowolnym momencie tej licencji lub prawa użytkownika do korzystania z określonych łączy. Jeśli firma Medtronic wycofa tę licencję, użytkownik zgadza się niezwłocznie usunąć i wyłączyć wszystkie łącza prowadzące do tej witryny internetowej.

Użytkownik zgadza się nie przedstawiać łącza do tej witryny internetowej w sposób, który wiąże się z reklamowaniem lub który wygląda jak promocja jakiejkolwiek organizacji, produktu lub usługi. Użytkownik zgadza się, że łącze nie będzie widoczne w witrynie internetowej w sposób, który uzasadniona osoba może uznać za obsceniczny, zniesławiający, nękający, rażąco obraźliwy, złośliwy, kontrowersyjny lub w witrynie internetowej, która narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa dowolnej innej osoby i w inny sposób nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W żadnym wypadku użytkownik nie może umieszczać tej witryny w ramce ani żadnej jej treści lub kopiować części tej witryny na serwer. Użytkownik zgadza się nie wyświetlać ani nie używać logo ani znaku towarowego firmy Medtronic w żaden sposób bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody. Użytkownik zgadza się również nie umieszczać łącza z witryny internetowej, która nie jest jego własnością, ani nie podawać błędnych informacji na temat stosunku z firmę Medtronic ani nie przedstawiać żadnych innych fałszywych informacji na jej temat.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Ta witryna internetowa zawiera łącza do witryn, które nie podlegają kontroli firmy Medtronic. Zapewniamy te łącza dla wygody użytkownika, ale nie sprawdzamy, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy treści w żadnych innych witrynach internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie tych witryn ani stosunki biznesowe pomiędzy nimi a użytkownikiem. Sposób, w jaki użytkownik korzysta z tych witryn internetowych, podlega warunkom korzystania z tych witryn, w tym zasadom dotyczącym ochrony prywatności i praw autorskich tych witryn.

ŁĄCZA W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ MOGĄ PRZEKIEROWAĆ UŻYTKOWNIKA DO WITRYN INTERNETOWYCH, KTÓRE ZAWIERAJĄ INFORMACJE O UŻYCIU PRODUKTÓW FIRMY MEDTRONIC LUB TERAPII, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE W KRAJU, W KTÓRYM REZYDUJE UŻYTKOWNIK. FIRMA MEDTRONIC NIE KONTROLUJE ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH MATERIAŁÓW ZNALEZIONYCH W JAKICHKOLWIEK TYCH ŁĄCZACH ANI WYNIKACH, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ, KORZYSTAJĄC Z ŁĄCZY ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE, ANI NIE DOKONUJE WOBEC NICH ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZDECYDUJE SIĘ UZYSKAĆ DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ROBI TO CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO.

OPINIE, KOMENTARZE I POMYSŁY UŻYTKOWNIKA

Chociaż cieszy nas otrzymywanie opinii, komentarzy i pomysłów od odwiedzających tę witrynę internetową, należy pamiętać, że wszelkie informacje przesłane z pośrednictwem tej witryny (inne niż dane osobowe) będą uznane za dane nieosobowe, jawne i niezastrzeżone. Jeśli użytkownik prześle nam dane osobowe, korzystając z tej witryny internetowej, przetwarzanie takich danych osobowych przez firmę Medtronic będzie podlegać naszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Medtronic będzie mogła dowolnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób stosować informacje, koncepcje, know-how lub techniki, dane, obrazy, dźwięki, tekst, treści i inne elementy w nich zawarte, które zostały nam przesłane do wszelkich komercyjnych i niekomercyjnych celów za pośrednictwem tej witryny internetowej. Użytkownik niniejszym udziela firmie Medtronic nieograniczonej, nieodpłatnej, nieodwołalnej licencji na używanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie tych elementów na dowolnym nośniku i zgadza się, że firma Medtronic może ich dowolnie używać do dowolnego celu. Firma Medtronic nie ma żadnych zobowiązań względem poszanowania przesłanego materiału, który nie ma charakteru osobistego.

Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z tej witryny internetowej wszelkich materiałów o charakterze zastraszającym, zniesławiającym, obscenicznym, nieprzyzwoitym, podżegającym, obraźliwym, pornograficznym, obraźliwym, zachęcającym do nienawiści na tle rasowym, dyskryminującym, groźnym, skandalicznym, bluźnierczym, naruszającym poufność, prywatność lub mogącym powodować irytację, nękanie lub niedogodność. Zabrania się również publikowania lub przesyłania do lub z tej witryny internetowej wszelkich materiałów, które użytkownik otrzymał niezgodnie ze wszystkimi niezbędnymi licencjami i/lub zgodami lub które stanowią zachowanie lub zachęcają do zachowania, które można uznać za przestępstwo, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub które w jakikolwiek inny sposób jest niezgodne z prawem lub narusza prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej lub dowolnym innym kraju na świecie. Użytkownik nie będzie publikować ani przesyłać materiałów, które są szkodliwe technicznie (w tym, między innymi, wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, elementów szkodliwych, zniszczonych danych lub innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych danych). Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani demontować jakiejkolwiek części tej witryny internetowej bądź jej treści lub jakiegokolwiek oprogramowania używanego w związku z tą witryną internetową. Użytkownik zgadza się nie korzystać w sposób niewłaściwy z tej witryny, hakując lub wysyłając lub rozpowszechniając wiele niezamówionych wiadomości e-mail lub komunikatów typu spam, łańcuszków lub w inny sposób poprzez współdziałanie lub zakłócanie usługi lub sieci, do których ma dostęp. Użytkownik nie może używać tej witryny internetowej do żadnego komercyjnego, nastawionego na zysk lub związanego z odsprzedażą celu, w tym systematycznej ekstrakcji i/lub ponownego użycia jakiejkolwiek części usługi lub zawartości witryny internetowej. Firma Medtronic będzie w pełni współpracować z każdym organem ścigania lub nakazem sądowym, według którego firma Medtronic musi ujawnić tożsamość lub lokalizację każdej osoby publikującej wszelkie materiały naruszające niniejsze Warunki użytkowania.

BRAK GWARANCJI. CAŁA ZAWARTOŚĆ TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ JEST PRZEKAZYWANA UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „W JAKIM JEST” I ZGODNIE Z DOSTĘPNOŚCIĄ. FIRMA MEDTRONIC NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH. FIRMA MEDTRONIC NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA, ŻE WSZELKIE TREŚCI, KTÓRE MOŻE UZYSKAĆ Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I WSZELKIEGO INNEGO POTENCJALNIE SZKODLIWEGO KODU KOMPUTEROWEGO. FIRMA MEDTRONIC WYKLUCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, WARUNKI I INNE WARUNKI (W TYM, MIĘDZY INNYMI, WARUNKI DOROZUMIANE PRZEZ PRAWO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO CELU I ZASTOSOWANIA UZASADNIONEJ UWAGI I UMIEJĘTNOŚCI), KTÓRE, DLA CELÓW NINIEJSZYCH INFORMACJI PRAWNYCH, MOGĄ DOTYCZYĆ TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ W PEŁNI ZREKOMPENSOWAĆ FIRMIE MEDTRONIC WSZELKIE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ANI FIRMA MEDTRONIC, ANI ŻADNA INNA OSOBA LUB FIRMA POWIĄZANA Z FIRMĄ MEDTRONIC, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNĄ STRATĘ LUB SZKODĘ, KTÓRA MOŻE WYNIKAĆ DLA UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WYNIKÓW LUB TREŚCI ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK WITRYNY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZI ŁĄCZE Z TEJ WITRYNY. NINIEJSZE OGRANICZENIE DOTYCZY WSZELKICH ROSZCZEŃ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB POWSTAŁY, I, MIĘDZY INNYMI, ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI, UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ABSOLUTNEJ I KAŻDEJ INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. NINIEJSZE OGRANICZENIE JEST NA KORZYŚĆ FIRMY MEDTRONIC, JEJ ZARZĄDU, KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW I DOSTAWCÓW WSPOMNIANYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. OGRANICZENIE TO DOTYCZY WSZELKICH RODZAJÓW STRAT, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH POWSTANIA, W TYM, MIĘDZY INNYMI, STRAT BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH (W TYM UTRATY ZYSKU, PRZYCHODÓW LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ UTRATY SPOSOBNOŚCI), SZKÓD WYMIERNYCH, POŚREDNICH, WYNIKOWYCH, SZKÓD SKUTKUJĄCYCH ODSZKODOWANIEM Z NAWIĄZKĄ LUB SANKCYJNYM, ŚMIERCI LUB USZKODZEŃ CIAŁA NIEWYNIKAJĄCYCH Z NASZEGO ZANIEDBANIA (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W USTAWIE O NIEUCZCIWYCH WARUNKACH W UMOWACH Z 1977 ROKU BĄDŹ RÓWNOWAŻNEJ LOKALNEJ USTAWIE DLA REGIONÓW POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI) LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ŻADEN Z ELEMENTÓW NINIEJSZYCH INFORMACJI PRAWNYCH NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY MEDTRONIC ZA OSZUSTWO LUB PODANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PODSTAWOWYCH TREŚCI ANI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

POZOSTAŁE REGUŁY DOTYCZĄCE TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ

Oprócz reguł określonych w niniejszych Warunkach użytkowania oraz w Oświadczeniu o ochronie prywatności mogą obowiązywać dodatkowe warunki dostępu do określonych usług lub treści w niektórych obszarach tej witryny internetowej, takich jak korzystanie z łącza w tej witrynie. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy dane zgromadzone za pośrednictwem tej witryny internetowej, można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

W wypadku naruszenia przez użytkownika tych Warunków użytkowania lub Oświadczenia o ochronie prywatności w sposób wyrządzający szkodę innym osobom użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i bronić firmy Medtronic przed odpowiedzialnością za taką szkodę.

Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik zgadza się, że jedyną właściwą jurysdykcją i organem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów z firmą Medtronic lub w odniesieniu do jakiegokolwiek sposobu związanego z korzystaniem z tej witryny internetowej przez użytkownika są sądy stanowe i federalne w stanie Minnesota, USA, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jurysdykcja jest przewidziana obowiązującym prawem. Ponadto użytkownik zgadza się na podleganie jurysdykcji tych sądów w związku z wszelkimi sporami z udziałem firmy Medtronic lub jej podmiotów stowarzyszonych, pracowników, zarządu, kierownictwa, agentów lub dostawców. Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu stanu Minnesota, USA, z wyjątkiem sytuacji, gdy jurysdykcja jest przewidziana obowiązującym prawem.

PYTANIA, KOMENTARZE I KORESPONDENCJA

Firma Medtronic może kierować korespondencję do użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie ogłoszenia w tej witrynie internetowej lub pisemnie pocztą na adres użytkownika przechowywany w aktach firmy Medtronic. Użytkownik może kierować korespondencję do firmy Medtronic na następujące dane kontaktowe:

Stany Zjednoczone:

Medtronic Operational Headquarters
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Numer bezpłatny: 800-633-8766
Numer globalny: +1 763 514 4000

Kanada:

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Kanada)
Numer bezpłatny: (800) 268-5346

Europa:

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Faks +41 (0)21 802 79 00

Chiny:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Szanghaj
Tel: +86 21 2032 5888

Azja Wschodnia i Region Pacyfiku

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapore 117384

Bliski Wschód i Afryka:

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, United Arab Emirates | P.O. Box 500638

Ameryka Łacińska

Medtronic
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019 r.