MEDTRONIC EMANUAL-BIBLIOTEK - SEKRETESSPOLICY

Medtronic är fast beslutna att behålla ditt förtroende genom att skydda din personliga information. Vi kommer att se till att din integritet respekteras och att din personliga information hanteras på ett öppet och juridiskt korrekt sätt. All personlig information du tillhandahåller används endast i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa denna sekretesspolicy noggrant.

I denna sekretesspolicy beskrivs hur vi skyddar och använder information som vi samlar in från dig när du navigerar i eManual-biblioteken.

Om du inte instämmer med denna sekretesspolicy, lämna inte dina personliga uppgifter och sluta använda webbplatserna. Om du väljer att inte ange din personliga information kommer Medtronic inte att kunna förse dig med utskrivna kopior av manualer på begäran.

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 30 april 2019. Medtronic kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra sekretessåtagandet. Om vi gör några signifikanta uppdateringar av sekretessåtagandet lägger vi till ett meddelande på hemsidan.

INLEDNING

När vi använder orden "vi" eller "vår" hänvisar vi till Medtronic. När vi använder ordet "du" eller "ditt" hänvisar vi till användaren (vårdgivare, läkare, patient, vårdpersonal eller andra användare av biblioteken).

Följande eManual-bibliotek omfattas av denna sekretesspolicy:

VAD ÄR PERSONLIG INFORMATION?

Personlig information är information som behandlas via webbplatsen och som specifikt kan identifiera dig. Den personliga information som samlas in på eManual-webbplatser omfattar:

HUR SAMLAR EMANUAL-BIBLIOTEKEN IN OCH BEHANDLAR DIN PERSONLIGA INFORMATION?

eManual-biblioteken samlar in din personliga information via leveransadressformuläret.

Personliga uppgifter som samlats in på denna webbplats används endast för att uppfylla din begäran om att få en tryckt kopia av begärda handböcker skickad till dig. De kommer inte att användas för att identifiera dig, eller för att skapa en användarprofil utifrån den manual eller produkt som du har begärt. Din personliga information kommer endast att lagras så länge som nödvändigt för att uppfylla det angivna syftet och kommer endast att behållas bortom den här tidsperioden i den utsträckning som krävs för att följa lagliga registreringsskyldigheter och för att vi ska kunna verkställa eller försvara våra juridiska rättigheter, i enlighet med vår policy för datalagring. Kontakta oss för mer information om vår policy för datalagring.

Om du för framtida besök vill tillåta leveransadressformuläret att vara förfyllt med din information, har du möjlighet att acceptera en cookie som gör att dina personuppgifter kan behållas för framtida utskriftsbeställningar, baserat på ditt samtycke till detta ändamål. För mer information om hur vi använder cookies, se Cookiepolicy.

Den personliga information som samlas in av eManual-webbplatserna kommer att lagras i USA av den juridiska enheten i Medtronic, Inc.

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604
USA
www.medtronic.com

KOMMER MEDTRONIC ATT DELA PERSONLIG INFORMATION MED TREDJE PART?

Medtronic delar informationen som samlats in från denna blankett med vår tryckleverantör (R.R. Donnelly) via en säker, krypterad datakanal. Denna leverantör får endast använda personuppgifterna för att uppfylla din begäran om att skicka relevanta handböcker till dig. Med förbehåll för gällande lagar kan vi också ha skäl att avslöja din personliga information om vi är skyldiga att göra det för att följa lagar, regler, domstolsbeslut, rättsliga eller offentliga förfrågningar. I det osannolika fallet att hela eller delar av vår verksamhet förvärvas av en tredje part, kan din information överföras till den nya företagsägaren i den utsträckning som det är relevant för verksamheten i fråga och under förutsättning att lämpliga garantier införs.

HUR ANVÄNDER EMANUAL-BIBLIOTEKEN COOKIES?

Vi kan placera en textfil som kallas cookie i webbläsarfilerna på din dator när du besöker våra webbplatser. Cookien kan lagras på datorns hårddisk. eManual-biblioteken använder cookies för olika ändamål; vissa av dessa cookies är avgörande för webbplatsernas prestanda, medan andra används för att stödja webbplatsfunktionalitet och för att tillhandahålla analysdata på platsanvändning som stöd för strategiska beslut och framtida förbättringar av plattformen. När vi behöver göra detta, ber vi enligt lag om ditt samtycke innan vi lägger till cookies. För mer information, se vår cookiepolicy för eManual-bibliotek.

SÄKERHET

Vi är engagerade i att skydda din personliga informations säkerhet och konfidentialitet. För att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig åtkomst till eller obehörigt utlämnande av dina personuppgifter använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de ”personuppgifter” som vi behandlar.

Vi informerar dig och/eller berörda tillsynsmyndigheter utan onödigt dröjsmål om ett obehörigt avslöjande av personuppgifter skulle kräva en sådan anmälan.

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU KONTAKTAR MEDTRONIC

Du har i de flesta fall rätt att omedelbart få tillgång till din personliga information. Medtronic tar rimliga steg för att säkerställa att all information vi har om dig är aktuell, korrekt, relevant, inte vilseledande och fullständig. Om du vill begära, få tillgång till eller korrigera din personliga information, eller om du har några frågor angående denna policy, kontakta sekretessansvarig på Medtronic på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com och ange en fullständig beskrivning av förfrågan. Vi kommer att svara på dina önskemål om tillgång till eller korrigering av din personliga information inom rimlig tid.

Det medför ingen kostnad att begära tillgång till din personliga information, men vi kan kräva att du betalar våra rimliga kostnader för att ge dig tillgång till informationen (till exempel kopieringskostnader).

Det finns några omständigheter där vi inte är skyldiga att ge dig tillgång till din personliga information. Medtronic kan neka en begäran om tillgång, ändring eller radering av personlig information om Medtronic anser att detta skulle kunna bryta mot lag eller lagligt krav eller att informationen inte är korrekt. Under sådana omständigheter, om detta begärs av dig, ska Medtronic vidta sådana åtgärder som är rimliga, för att bifoga ett uttalande som lämnats av dig till informationen om de sökta rättelserna.

Du kan när som helst utöva din rätt att få tillgång till, korrigera och radera all personlig information som rör dig eller begränsa behandlingen av din personliga information i enlighet med gällande lagar. Om vi har grundat vår insamling eller användning av din personliga information på ditt samtycke, har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, på samma sätt som det gavs, eller genom att skicka en förfrågan på följande sätt. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.

Vi kommer att svara på ditt klagomål inom rimlig tid, vanligtvis inom 30 dagar.

Om du har frågor eller kommentarer angående det här sekretessåtagandet, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss eller dataskyddsansvarig för Medtronic på: rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com

INTEGRITETSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

Klicka här för mer information för boende i Kalifornien.